Statut Przedszkola


STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO „WESOŁA GROMADKA” W DOJAZDOWIE


Statut przedszkola opracowano na podstawie:


1. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r.
Nr 256 , poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz akty wykonawcze do tej ustawy.

2. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674
z późniejszymi zmianami) oraz akty wykonawcze do tej ustawy.

3. Konwencji o Prawach Dziecka (Dz. U. z 1991r. Nr 120 poz. 526 i 527).

4. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. Załącznik nr 1
(Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późniejszymi zmianami).

5. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2002 r., w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U 2002 Nr 23, poz. 225).

6. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U 2008 r. Nr 173, poz. 1072).

7. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 15 stycznia 2009r. Nr 4 poz. 17 )..

8. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U 2010 Nr 228, poz. 1487).

9. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach o oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych ( Dz.U 2010 Nr 228, poz. 1490 ze zm.).

10. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r., w sprawie świadectw dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.

11. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r., w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U 2012, poz. 752).

12. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r., w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U 2012 r., poz. 977).


I POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 11. Nazwa przedszkola brzmi:
Przedszkole Samorządowe „Wesoła Gromadka” w Dojazdowie
2. Siedziba Przedszkola to:
Przedszkole Samorządowe „Wesoła Gromadka” w Dojazdowie
Filia Przedszkola mieszcząca się w Szkole Podstawowej w Luborzycy

2. Nazwa przedszkola używana jest w pełnym brzmieniu. Przedszkole używa pieczęci o brzmieniu:
Przedszkole Samorządowe „Wesoła Gromadka” w Dojazdowie
33-010 Kocmyrzów, ul. Krakoska 130
tel. 012 387-10-55
NIP 682-16-03-671, Regon 350018546

5. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Kocmyrzów-Luborzyca.

6. Przedszkole jest zakładem budżetowym i jednostką organizacyjną gminy.

7. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Małopolski Kurator Oświaty.

8. Przedszkole jest placówką publiczną, która :

1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego;
2) realizuje podstawę programową w godzinach od 9.00 do 14.00;
3) przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
4) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.


II CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA


§ 2
1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa w szczególności w zakresie :
1) udzielania dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
2) wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka;
3) zapewnienia opieki dzieciom odpowiednio do ich potrzeb, także niepełnosprawnym z uwzględnieniem możliwości przedszkola oraz zapewnienie im bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla ich prawidłowego rozwoju.
4) współdziałania z rodziną w wychowaniu dzieci i przygotowania ich do nauki szkolnej;
5) umożliwiania dzieciom podtrzymania tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;
6) rozwijania zainteresowań i uzdolnień artystycznych u dzieci,
7) kształtowanie i rozwijanie aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi i otaczającego go świata
8) wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole,
9) szczegółowe zadania przedszkola ustalane są w planie pracy przedszkol
10) rozpoznawanie możliwości rozwojowych dzieci a w miarę potrzeby wczesnej interwencji specjalistycznej

2. Powyższe cele i zadania przedszkole realizuje poprzez:
1) zapewnienie opieki pedagogicznej i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku;
2) uwzględnienie indywidualnych potrzeb dziecka, troskę o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu;
3) stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie;
4) kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk, zachodzących w otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym;
5) rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcenie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć;
6) rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej;
7) zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, kształtowanie zachowań prozdrowotnych i bezpiecznego postępowania;
8) stwarzanie ciekawych sytuacji edukacyjnych z całą grupą i w małych zespołach.
9) rozwijanie wrażliwości moralnej, budowanie systemu wartości, kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa oraz rozwijanie ich sprawności ruchowej
10) budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną,
11) nabywanie przez dziecko kompetencji językowych, a w tym nabywanie umiejętności czytania i kreślenia symboli graficznych,
12) integrowanie treści edukacyjnych,
13) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego własnej inicjatywy
14) prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju wychowanka,

3. Przedszkole organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom
a) Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne
nieodpłatne.
b) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku polega na rozpoznawaniu i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka wynikających w szczególności :zwrot"wynikajacych w szczególności:
1. z niepełnosprawności,
2. z niedostosowania społecznego
3. z zagrożenia niedostosowaniem społecznym
4. ze szczególnych uzdolnień,
5. ze specyficznych trudności w uczeniu się
6. z zaburzeń komunikacji językowej
7. z choroby przewlekłej
8. z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych
9. z niepowodzeń edukacyjnych
10. z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi
11. z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

c) Pomoc psychologiczna udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno- pedagogicznej
d) w przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz w formie:
1. zajęć rozwijających uzdolnienia
2. zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym
3. porad i konsultacji.

4. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem dyrektora.

5. Pomocy psychofizyczno-pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele oraz specjaliści psycholodzy, pedagodzy/, logopeda

6. Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się we współpracy z:
a) rodzicami dzieci,
b) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi w tym poradniami specjalistycznymi
c) placówkami doskonalenia nauczycieli
d) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami,
e) organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci
7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy:
a) dziecka,
b) rodziców dziecka,
c) nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z dzieckiem,
d) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej.
e) dyrektora przedszkolami
f) pomocy nauczyciela,
g) pracownika socjalnego,
h) asystenta rodziny,
i) kuratora sądowego,
j) asystentaedukacji romskiej
k) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania

8. Zajęcia korekcyjno kompensacyjne organizowane są dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 5.

9. Zajęcia logopedyczne organizowane są dla dzieci z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 4.

10. Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia terapeutyczne organizowane są dla dzieci z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników tych zajęć wynosi 10.

11. W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. Porady i konsultacje dla dzieci oraz porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla rodziców i nauczycieli prowadzą nauczyciele, wychowawcy i specjaliści

12. Nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści rozpoznają odpowiednio .indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne dzieci w tym ich zainteresowania i uzdolnienia.

13. Nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści prowadzą obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole ( diagnoza pedagogiczna).

14. a)W przypadku stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną odpowiednio nauczyciel, wychowawca lub specjalista niezwłocznie udzielają dziecku tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem i informują o tym dyrektora przedszkola.
b) Dyrektor przedszkola jeżeli stwierdzi taką potrzebę informuje innych nauczycieli, lub specjalistów o potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno- pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z dzieckiem.

15. a) Planowanie i koordynowanie udzielania dziecku pomocy psychologiczno
pedagogicznej należy do obowiązków dyrektora przedszkola. Dyrektor ustala formy, okres udzielania tej pomocy oraz wymiar godzin w którym poszczególne formy będą realizowane zgodnie ze szczegółowymi przepisami.
b) podczas planowania i koordynowania udzielania dziecku pomocy dyrektor przedszkola współpracuje z rodzicami dziecka oraz w zależności od potrzeb- z nauczycielami i specjalistami prowadzącycmi zajęcia z dzieckiem, poradnią lub innymi osobami o których mowa w §2 ust.6


16. Dyrektor może wyznaczyć inną osobę, której zadaniem będzie planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom w przedszkolu.

17. W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w tym ustalenie form udzielania tej pomocy, także okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w których poszczególne formy będą realizowane jest zadaniem zespołu składającego się z nauczycieli, wychowawców oraz specjalistów prowadzacych zajęcia z dzieckiem.

18. Pracę zespołu koordynuje osoba wyznaczona przez dyrektora. Jedna osoba może koordynować pracę kilku zespołów.

19. Zadania i sposób działania zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają przepisy szczegółowe.

20. Zadaniem pedagoga i psychologa w zakresie pomocy psychologiczno- pedagogicznej jest:
a) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz mozliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych a także wspieranie mocnych stron dziecka,
b) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku przedszkolnym i pozaprzedszkolnym dziecka,
c) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb,
d) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju dziecka,
e) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci,
f) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
g) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu irozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci
h) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

21. Do zadań logopedy przedszkolnego w zakresie pomocy psychologiczno- pedagogicznej należy w szczególności:
a) diagnozowanie logopedyczne w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy dzieci,
b) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla dzieci i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowanie ich zaburzeń
c) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci,
d)wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

22. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu zapewniają poradnie oraz placówki doskonalenia nauczycieli.


§ 3


1. W czasie zajęć w przedszkolu i poza przedszkolem dzieci pozostają pod opieką nauczyciela.
2. Nauczyciel odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.
3. W pracy opiekuńczej, wychowawczej i związanej z zapewnieniem dzieciom bezpieczeństwa nauczyciela wspomaga pomoc nauczyciela lub woźna.
4. W czasie wycieczek nauczyciel zapewnia opiekę dzieciom zgodnie z odrębnymi
przepisami.
5. Dyrektor organizuje ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków za zgodą i odpłatnością rodziców.§ 4


1. Na życzenie rodziców przedszkole organizuje bezpłatne zajęcia dodatkowe takie jak:
- nauka języka angielskiego,
- zajęcia muzyczno-ruchowe
2. Przedszkole organizuje naukę religii i gimnastykę korekcyjną zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. Dzieci nie uczęszczające na zajęcia pozostają pod opieką nauczyciela danego oddziału.
4. Zajęcia dodatkowe nie mogą być organizowane w czasie przeznaczonym na realizację podstawy wychowania przedszkolnego.
5. Osoby prowadzące zajęcia dodatkowe powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje zgodne z odrębnymi przepisami.
6. Podstawowe formy działalności dydaktyczno – wychowawczej przedszkola:
1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne z grupą,
2) zajęcia stymulacyjne organizowane w małych zespołach,
3) okazje edukacyjne – stwarzanie dziecku możliwości wyboru zadań, czasu
ich realizacji, wyboru partnerów i środków materialnych, spontaniczna działalność dzieci,

§ 5


1. W przedszkolu nie przewiduje się dokonywania jakichkolwiek zabiegów lekarskich ani podawania farmaceutyków.
2. W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia dziecka, nauczyciel lub dyrektor informuje rodziców o jego stanie, a rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.
3. W sytuacjach nagłych wzywane jest pogotowie z równoczesnym poinformowaniem rodziców.


§ 6


1. Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola:
1) rodzice lub prawni opiekunowie dziecka przyprowadzają i odbierają dzieci z przedszkola i są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu;
2) rodzice lub prawni opiekunowie powinni przyprowadzić dziecko do szatni i oddać pod opiekę osobie dyżurującej;
3) dzieci mogą być wyjątkowo przyprowadzane i odbierane przez inne osoby dorosłe pisemnie upoważnione przez rodziców lub prawnych opiekunów
( upoważnienie lub wpis w karcie zapisu dziecka do przedszkola);
4) przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby
zamierzającej odebrać dziecko ( np. upojenie alkoholowe) będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa;
5) po każdej odmowie wydania dziecka nauczyciel powinien podjąć wszelkie czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami lub prawnymi opiekunami oraz niezwłocznie poinformować dyrektora przedszkola;
6) w przypadku nie odebrania dziecka z przedszkola w godzinach pracy przedszkola nauczyciel powinien zapewnić opiekę w placówce, a w przypadku przedłużającej się nieobecności rodziców lub opiekunów skontaktować się z właściwą instytucją zapewniającą opiekę dziecku.
7) życzenie rodziców dotyczące nie odebrania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.


III ORGANY PRZEDSZKOLA


§ 7


1. Organami przedszkola są :
1) Dyrektor Przedszkola;
2) Rada Pedagogiczna;
3) Rada Rodziców z chwilą jej powołania.


§ 8


1. Stanowisko dyrektora przedszkola powierza i odwołuje organ prowadzący przedszkole zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Dyrektor przedszkola jednoosobowo reprezentuje przedszkole w stosunkach zewnętrznych.
3. Dyrektor przedszkola:
1) kieruje działalnością placówki i reprezentuje ją na zewnątrz;
2) sprawuje nadzór pedagogiczny;
3) sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
4) przewodniczy Radzie Pedagogicznej i realizuje jej uchwały podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;
5) tworzy właściwą atmosferę pracy;akceptacji, współpracy i wzajemnej życzliwości.
6) zapewnia wszystkim pracownikom odpowiednie warunki bhp i właściwą organizację pracy przedszkola;
7) organizuje współpracę z rodzicami, środowiskiem i Radą Gminy;
8) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli;
9) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole.4. Dyrektor sprawuje nadzór pedagogiczny, wykonując w szczególności następujące
zadania :
1) planuje, organizuje badanie osiągnięć edukacyjnych dzieci;
2) ocenia stan i warunki oraz efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej przedszkola;
3) systematycznie kontroluje przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej placówki;
4) opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego uwzględniając plan nadzoru pedagogicznego Małopolskiego Kuratora Oświaty, oraz wyniki nadzoru pedagogicznego z poprzednich lat, który przedstawia Radzie Pedagogicznej w terminie do 15 września roku szkolnego, którego plan dotyczy;
5) dopuszcza zaproponowany przez nauczyciela program nauczania do użytku przedszkolnego, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
6) realizuje zalecenia, wskazówki i uwagi ustalone przez organ prowadzący oraz sprawujący nadzór pedagogiczny,

5. Dyrektor wspomaga nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości pracy :
1) prowadzi obserwacje zajęć wychowawczo-dydaktycznych oraz bieżącą kontrolę nauczycieli;
2) dokonuje oceny pracy nauczycieli zgodnie z odrębnymi przepisami;
3) gromadzi informacje o pracy nadzorowanych nauczycieli niezbędne do planowania doskonalenia zawodowego i dokonywanej oceny pracy;
4) wspiera nauczycieli w realizacji zadań opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych;
5) inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, twórczych działań w tym do opracowywania własnych programów nauczania;
6) organizuje szkolenia i narady;
7) przekazuje informacje o aktualnych problemach oświatowych i przepisach prawa;
8) inspiruje lub organizuje współpracę między nauczycielami placówkami i organami prowadzącymi placówkę.


§ 9

1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i innych pracowników, w szczególności decyduje w sprawach :
1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom;
3) występowania z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników.
2. Rozpatruje wnioski, skargi i zażalenia.
3. Powiadamia dyrektora szkoły w obwodzie, którego dziecko mieszka o spełnianiu przez dziecko obowiązku odbywania rocznego przygotowania oraz o zmianach w tym zakresie.
4. Administruje Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującym Regulaminem.


§ 10

1. Dyrektor przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i rodzicami oraz ze środowiskiem lokalnym.
2. Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących.
3. Umożliwia współdziałanie organów przedszkola i zapewnia bieżący przepływ informacji pomiędzy tymi organami.
4. Dyrektor po nowelizacji statutu, opracowuje i publikuje ujednolicony tekst statutu.

§ 11


1. Dyrektor dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola
zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.
Dyrektor może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Przedszkola.
2. Wykonuje zadania wynikające z przepisów szczególnych m.in.:
1) organizuje pracę kancelarii, odpowiada za właściwe prowadzenie dokumentacji kancelaryjno-archiwalnej i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
2) sporządza arkusz organizacyjny Przedszkola i przedstawia go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu;
3) Podejmuje decyzję o objęciu dziecka zajęciami dydaktyczno- wyrównawczymi, zajęciami specjalistycznymi;
4) Ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za wydawanie przez Przedszkole dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją.


§ 12


1. W przedszkolu działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie jej statutowych zadań dotyczących opieki, wychowania i kształcenia.
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą dyrektor przedszkola i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.
3. Przewodniczącym i członkiem Rady Pedagogicznej jest Dyrektor przedszkola.
4. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
5 Zebrania Rady Pedagogicznej organizowane są przed rozpoczęciem roku
szkolnego, po zakończeniu roku szkolnego oraz w miarę bieżących potrzeb.
6. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebranie rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku jej zebrania, zgodnie z regulaminem rady.
7. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego Rady Pedagogicznej albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
8. Dyrektor przedszkola przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola.
9. W uzasadnionych przypadkach Rada Pedagogiczna, na wniosek nauczyciela lub Rady Rodziców, może dokonać zmian w zestawie programów wychowania przedszkolnego, z tym że zmiana nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego.


§ 13

1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy :
1) zatwierdzanie planów pracy przedszkola,;
2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, eksperymentów pedagogicznych w placówce;
3) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola;
4) uchwalanie Statutu przedszkola i dokonywanie zmian w jego postanowieniach;
5) uchwalanie przedszkolnych regulaminów o charakterze wewnętrznym;
6) uchwalanie programu wychowawczego placówki.

2. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności :
1) organizację pracy przedszkola w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć;
2) projekt planu finansowego przedszkola;
3) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych
wyróżnień;
4) powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo nikt się nie zgłosił;
5) programy autorskie nauczycieli przyjmowane do realizacji w przedszkolu;
6) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć wychowawczo – dydaktycznych i opiekuńczych,
7) pracę dyrektora w celu dokonania oceny pracy zawodowej.
8) dopuszczenie do użytku w przedszkolu zaproponowany przez nauczyciela programu wychowania przedszkolnego lub programu nauczania;
9) delegowanie przedstawiciela rady do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola;
10) przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora;
11) program wychowawczy.
12) przedszkolny zestaw programów

3. Rada pedagogiczna wnioskuje:
1) do dyrektora przedszkola w sprawie opracowania ramowego rozkładu dnia
przedszkola;
2) o zorganizowanie zebrania Rady ( na wniosek co najmniej 1/3 jej członków); 3) zgłasza i opiniuje kandydatów na członków komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli;
4) do organu prowadzącego o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w przedszkolu.
5) do organu nadzorującego przedszkole z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny pracy przedszkola, jego Dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w przedszkolu;
6) wnioskuje o nadanie imienia szkole lub placówce;
7) o wybór przedstawiciela rady pedagogicznej do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy.§ 14

1. Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
2. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

§ 15


1. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swej działalności. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane zgodnie z regulaminem Rady Pedagogicznej.


§ 16


1. Osoby biorące udział w zebraniach Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rad Pedagogicznych, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli lub innych pracowników przedszkola.
2. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.


§ 17


1. W przedszkolu działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
2. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, zgodny ze statutem przedszkola, w którym określa się w szczególności:
1) wewnętrzna strukturę i tryb pracy Rady,
2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady.
3. Reprezentacja rodziców może przybrać także inną nazwę.


§ 18

1. Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego przedszkole, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, Rady Pedagogicznej i Dyrektora z wnioskami dotyczącymi wszystkich spraw placówki.
2. Rada Rodziców opiniuje:
1) przedszkolny zestaw programów i podręczników
2) projekt finansowy składany przez Dyrektora placówki
3. Może występować z wnioskiem do dyrektora o dokonanie oceny pracy nauczyciela.
4. Na wniosek dyrektora może zaopiniować pracę nauczyciela za okres stażu w celu ustalenia oceny dorobku nauczyciela ubiegającego się o kolejny stopień awansu zawodowego.


§ 19


1. W celu wspierania działalności statutowej Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
2. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin jej działalności.

§ 20


Współdziałanie organów.
1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest Dyrektor Przedszkola. Organy przedszkola współdziałają ze sobą w sposób gwarantujący każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji.
2. W celu wymiany bieżących informacji organy przedszkola spotykają się zgodnie z planem pracy poszczególnych organów.
3. Na wniosek jednego z organów o zwołanie wspólnego zebrania Dyrektor jest zobowiązany określić termin zebrania i powiadomić wszystkie organy o ustalonym terminie.


§ 21


13. Organy przedszkola współdziałają ze sobą w celu stworzenia jak najlepszych
warunków dla rozwoju dzieci oraz podnoszenia jakości pracy przedszkola.
14. Zapewniają one bieżącą informację pomiędzy sobą poprzez :
3) organizowanie wspólnych posiedzeń,
4) wzajemne zapraszanie przedstawicieli poszczególnych organów na spotkania,
5) planowanie i podejmowanie wspólnych działań.


§ 22


1. Organy przedszkola podejmują decyzje i działania w ramach swoich kompetencji.
2. Nieporozumienia i spory pomiędzy Radą Pedagogiczną, a Radą Rodziców rozstrzyga Dyrektor poprzez :
1) wysłuchanie każdej z zainteresowanych stron,
2) podejmowanie próby wyjaśnienia nieporozumień,
3) mediacje,
4) umożliwienie stronom spotkania na neutralnym gruncie,
3. W sprawach nierozstrzygniętych przez Dyrektora strony mogą zwracać się w zależności od przedmiotu sporu, do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny.
4. W sprawach spornych pomiędzy Dyrektorem przedszkola, a organami przedszkola,
strony mogą zwracać się, w zależności od przedmiotu sprawy, do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
5. Rozstrzygnięcie sporu przez organ prowadzący lub organ sprawujący nadzór
pedagogiczny jest ostateczne.

IV ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA


§ 23


1. Przedszkole jest placówką dwuoddziałową z możliwością tworzenia dodatkowych oddziałów w zależności od potrzeb środowiska.
2. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
3. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.
4. Rada Pedagogiczna może przyjąć inne zasady zgrupowania dzieci w zależności od potrzeb placówki i realizacji założeń programowych.§ 24


1. Praca wychowawczo – dydaktyczna prowadzona jest na podstawie zestawu programów wychowania przedszkolnego, uwzględniających podstawę programu wychowania przedszkolnego
2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
3. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć muzycznych, tanecznych, nauki języka obcego, religii, gimnastyki korekcyjnej, i zajęć rewalidacyjnych powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić :
1) dla dzieci w wieku 3 – 4 lata około 15 minut,
2) dla dzieci w wieku 5 – 6 lat około 30 minut
4.W przedszkolu może być utworzony zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w celu pobudzania jego psychoruchowego i społecznego rozwoju.
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka prowadzone jest bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.
warunki organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka określają odrębne przepisy.

§ 25


1. Sposób prowadzenia dokumentacji przedszkola określają odrębne przepisy.
2. Dokumentacja przebiegu nauczania może być udostępniona :
a. przedstawicielom organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny,
b. rodzicom (prawnym opiekunom) wychowanków na życzenie, w części dotyczącej informacji o dziecku,
c. pracownikom naukowym i studentom, za zgodą dyrektora – w zakresie dotyczącym prowadzonych badań na terenie przedszkola w obecności Dyrektora przedszkola lub osoby przez niego wskazanej.


§ 26


1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola opracowany przez Dyrektora.
2. Arkusz organizacyjny przedszkola zatwierdza organ prowadzący, po pozytywnej opinii rady pedagogicznej.
3. W arkuszu organizacyjnym przedszkola określa się w szczególności :
1) liczbę oddziałów,
2) liczbę pracowników przedszkola,
3) czas pracy przedszkola,
4) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole,
5) kwalifikacje nauczycieli.


§ 27


1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji. Uwzględnia on zasady ochrony zdrowia i higieny pracy (m.in. odpowiednia liczba dzieci w oddziale), oczekiwania rodziców (prawnych opiekunów) oraz jest dostosowany do założeń programowych. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele ustalają dla oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci oraz oczekiwań rodziców.
2. Szczegółowy rozkład dnia każdego oddziału określa czas na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.


§ 28


1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący. Okres od 01 września do 31 sierpnia.
2. Terminy przerw w pracy przedszkola ustalane są przez organ prowadzący. Terminy zostaną podane do 30 marca. Dyrektor Przedszkola do końca kwietnia poda do wiadomości rodziców adresy przedszkoli dyżurujących w czasie wakacji.
3. Przedszkole jest czynne w zależności od potrzeb rodziców .
4. Dzienny czas pracy przedszkola ustalony jest przez organ prowadzący, w tym czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego jest, nie krótszy niż 5 godzin.
czas otwarcia i zamykania przedszkola może ulegać zmianie, w zależności
od potrzeb środowiska,
zmiany dokonywane są na podstawie zatwierdzonych projektów
organizacyjnych przedszkola i aneksów,
o wszelkich zmianach organizacyjnych rodzice są na bieżąco informowani
poprzez umieszczenie informacji w kąciku dla rodziców, na stronie internetowej przedszkola oraz na Facebooku
5. Zasady odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu określone są uchwałą Rady Gminy Kocmyrzów- Luborzyca z uwzględnieniem prawa dziecka do bezpłatnego nauczania i wychowania w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
6. Wychowankowie mogą korzystać z jednego, dwóch lub trzech posiłków.
przerwa miedzy posiłkami nie powinna przekraczać 3 godzin
rodzice dzieci niekorzystających z wyżywienia w przedszkolu są zobowiązani do zapewnienia dziecku posiłku we własnym zakresie
7. Dzienną stawkę żywieniową oraz poszczególnych posiłków ustala Dyrektor w porozumieniu z rodzicami.
8. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci.
9. Przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.


V NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA


§ 29


1. W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz pracowników administracji i obsługi.
2. Zasady zatrudnienia nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.
3. W przedszkolu z uwagi na wysoki stopień organizacji / dziesięć oddziałów
zlokalizowanych w różnych miejscach/tworzy się stanowisko wicedyrektora.
4. Dyrektor za zgodą organu prowadzącego, może utworzyć stanowisko wicedyrektora
w innych przypadkach niż określone w ust. 3 a także za zgodą organu prowadzącego,
może tworzyć inne stanowiska kierownicze.
5. Do zadań wicedyrektora należy:
1) nadzorowanie pracy oddziałów w drugim budynku/ praca wychowawczo-
opiekuńcza nauczycieli, praca personelu administracji i obsługi, przestrzeganie
zasad bezpieczeństwa i higieny,
2) prowadzenie pracy wychowawczo- dydaktycznej w wymiarze ustalonym w
projekcie organizacyjnym przedszkola
3) współpraca z szkołą, koordynowanie imprez w przedszkolu/ teatrzyki,wycieczki, uroczystości przedszkolne/,
4) nadzór i koordynacja współpracy z rodzicami/ aktualizacja gazetek, organizacja zebrań grupowych, prowadzenie zajęć otwartych przez nauczycieli
5) praca z młodszym nauczycielem - pomoc w planowaniu pracy i udzielaniu
informacji zwrotnej
6) comiesięczne rozliczanie godzin ponadwymiarowych nauczycieli, premii dla
pracowników obsługi i administracji oraz kart pracy, prowadzenie ewidencji
miesięcznej i rocznej pracowników
7) organizowanie zastępstw za nieobecne nauczycielki
8) prowadzenie akt osobowych pracowników przedszkola
9) zastępowanie dyrektora w czasie jego nieobecności oraz upoważnienie do
podejmowania decyzji w sprawie pilnej w czasie nieobecności dyrektora
10) badanie stopnia systematyczności realizowanego programu zgodnie z tematyką
hospitacji w ramach nadzoru pedagogicznego
11) prowadzi ewidencję ilościową i inwentarzową oddziałów w drugim budynku
prowadzi ewidencję obecności wszystkich pracowników§ 30
1. Dyrektor powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóch nauczycieli w zależności od czasu pracy oddziału, uwzględniając, w miarę możliwości propozycje rodziców.
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest, aby przynajmniej jeden nauczyciel opiekował się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola
3. Nauczyciel Przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy, szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.


§ 31


1. Nauczyciel odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece
wychowanków, podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów itp.
2. Nauczyciel współdziała z rodzicami (prawnymi opiekunami ) w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z programów wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju.
3. Nauczyciel prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zapewnienie potrzeb rozwojowych dzieci oraz je dokumentuje.
1) dokumentuje indywidualny rozwój dziecka we wszystkich sferach aktywności,
2) prowadzi i dokumentuje pracę wyrównawczo-kompensacyjną w oparciu o
zestaw zabaw, ćwiczeń i zadań stymulujących rozwój poszczególnych funkcji,
dostosowany do indywidualnych potrzeb dziecka oraz stosując zasadę stopniowania trudności.
4. Systematycznie podnosi wiedzę i umiejętności poprzez różnorodne formy
doskonalenia oraz dokształcania, wykorzystuje zdobytą wiedzę w procesie rozwoju
dziecka i rozwoju przedszkola:
1) zdobywanie dodatkowych kwalifikacji przydatnych do pracy w przedszkolu,
2) udział w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego,
3) aktywny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej,
4) samokształcenie,
5) pomoc merytoryczną ze strony Dyrektora, nauczyciela metodyka
i innych specjalistów,
6) wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami.
5. Nauczyciel jest odpowiedzialny za jakość pracy wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej nad dziećmi, planowanej i systematycznie prowadzonej zgodnie z założeniami obowiązującego programu, przy stosowaniu twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania.
6. Nauczyciel wspiera rozwój psychofizyczny dziecka, dba o rozwój jego zdolności i zainteresowań.
7. Nauczyciel ma obowiązek współpracy ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną, itp., celem eliminowania przyczyn niepowodzeń dzieci.
8. Nauczyciel ma obowiązek prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej – zgodnie z obowiązującymi przepisami,
9. Nauczyciel ma prawo wyboru programu wychowania przedszkolnego oraz podręcznika spośród zestawu programów i podręczników dopuszczonych do użytku przedszkolnego.
10. Nauczyciel ma prawo opracowania własnego programu wychowania przedszkolnego zgodnie z obowiązującymi przepisami. Program ten przedstawia Radzie Pedagogicznej..

11. Nauczyciel ma prawo korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-oświatowych,
12. Ponadto do obowiązku nauczycieli należy:
1) planowanie własnego rozwoju zawodowego-systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji poprzez aktywne uczestnictwo w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego,
2) dbanie o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń,
3) Inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym, lub rekreacyjno-sportowym.
4) realizacja zaleceń Dyrektora i osób kontrolujących,
5) czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał.
13. Nauczyciel wspiera rodziców w wychowaniu i przygotowaniu dzieci do nauki w szkole, zapoznaje z wynikami diagnozy przedszkolnej, którą obowiązkowo przeprowadza w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej
14. Nauczyciele i rodzice współdziałają ze sobą w zakresie:
1) znajomości zadań planu pracy przedszkola i planów miesięcznych w danym oddziale,
2) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka jego zachowania i rozwoju w czasie:
a) zebrań
b) spotkań oddziałowych,
c) zajęć otwartych,
d) konsultacji indywidualnych,
e) uroczystości wg harmonogramu,
f) wspólnych spacerów i wycieczek.
15. Nauczyciel obowiązany jest realizować zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole.
16. Nauczyciel przed nawiązaniem stosunku pracy jest obowiązany przedstawić Dyrektorowi przedszkola informację z Krajowego Rejestru Karnego.
17. Wszyscy nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela i jego obowiązkom
18. Nauczyciel korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. Organ prowadzący przedszkole i Dyrektor przedszkola są zobowiązani z urzędu występować w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone.§ 32

1. Przedszkole zatrudnia innych pracowników administracyjno – obsługowych, są nimi :
1) intendent,
2) woźne,
3) pomoc nauczyciela,
4) kucharka,
5) pomoce kucharza.
2. Pracownicy administracyjno obsługowi współpracują z nauczycielami w procesie wychowawczo -opiekuńczym m.in. poprzez :
1) troskę o zachowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu,
2) współpracę w zakresie zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa, ochrony przed
przemocą i poszanowanie ich godności osobistej,
3) usuwanie lub zgłaszanie dyrektorowi wszelkich zaniedbań i zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo dzieci.
3. Do obowiązków pracowników przedszkola należy :
1) dbanie o czystość i higienę pomieszczeń oraz otoczenia przedszkola,
2) przestrzeganie przepisów bhp i przeciwpożarowych,
3) odpowiedzialność za powierzony sprzęt i narzędzia pracy,
4) przestrzeganie dyscypliny pracy,
5) dbanie o zabezpieczenie budynku przed kradzieżą.
6) zapewnianie bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć, zabaw
w ogródku, spacerów, wycieczek.
4. Pracownicy zobowiązani są do wykonywania innych czynności zleconych przez
dyrektora, wynikających z organizacji placówki.
5. Szczegółowy zakres obowiązków poszczególnych pracowników określa dyrektor w przydziale czynności.
6. Dyrektor dokonuje kontroli wewnętrznej pracy pracowników.VI WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA§ 33


1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
3. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
4. Obowiązek, o którym mowa w ust. 3, rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
1) Przez niespełnienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie 1 miesiąca przez co najmniej 50% obowiązkowych zajęć w przedszkolu.
5. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat.
6. Obowiązek, o którym mowa w ust.5 rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego.
7. Dyrektor przedszkola jest obowiązany powiadomić dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, o spełnianiu przez dziecko obowiązku odbywania rocznego przygotowania przedszkolnego oraz o zmianach w tym zakresie.
8. Dzieci niepełnosprawne mają prawo uczęszczać do przedszkola na tych samych warunkach co dzieci zdrowe.
9. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi, o którym mowa w ust.3, są obowiązani dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, a także zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia.
10. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może rozpocząć dziecko, które przed dniem 1 września kończy 6 lat, jeżeli wykazuje dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej potwierdzoną badaniami w publicznej Poradni Psychologiczno‑Pedagogiczne
11. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii publicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej,
12. Dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do szkoły podstawowej, jest zwolnione z obowiązku odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego
13. Przez niespełnienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie 1 miesiąca przez co najmniej 50 % obowiązkowych zajęć w przedszkolu.
§ 34

1. Przyjmowanie dzieci do przedszkola odbywa się według następujących zasad:
1) przedszkole jest placówką publiczną prowadzącą rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,
2) zapisy do przedszkola dokonywane są do 31 marca każdego roku,
3) w przypadku wolnych miejsc mogą być przyjmowane dzieci do przedszkola w ciągu całego roku szkolnego,
4) podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest złożenie aktualnie obowiązujących dokumentów.
5) W miarę wolnych miejsc i za porozumieniem zawartym pomiędzy władzami gmin, do przedszkola mogą być przyjęte dzieci zamieszkałe poza Gminą Kocmyrzów-Luborzyca.
2. Informacja o zapisach dzieci do przedszkola ogłaszana w formie różnorodnych ofert
umieszczonych w przedszkolu i w środowisku.
3. Gdy liczba chętnych dzieci nie przekracza ilości miejsc w przedszkolu przyjęć dokonuje dyrektor przedszkola.
4. W przypadku większej ilości chętnych niż miejsc w przedszkolu dyrektor przedszkola powołuje komisję rekrutacyjną w składzie :
1) dyrektor przedszkola,
2) przedstawiciel rady pedagogicznej,
3) przedstawiciel rady rodziców,
4) przedstawiciel rady gminy.
5. Komisja ustala kryteria przyjęć uwzględniając aktualne przepisy prawne w zakresie przyjęć dzieci do przedszkola i prowadzi dokumentację.
6. Informacje o rekrutacji są wywieszane w miejscu widocznym w przedszkolu.
7. Szczegółowy tryb przyjmowania dziecka do przedszkola określają odrębne przepisy, które uwzględniają pierwszeństwo w przyjmowaniu dzieci do przedszkola m. in.
1) Dzieci sześcioletnie, które objęte są obowiązkowym przygotowaniem
rocznym.
2) Dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci.
3) Dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność
do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji, na podstawie
odrębnych przepisów.
4) Dzieci z rodzin zastępczych.
W następnej kolejności przyjmowane są:
5) Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w danej placówce.
6) Rodzeństwo dziecka kontynuującego edukację przedszkolną w danej placówce.
7) Dzieci obojga rodziców pracujących – z udokumentowaniem
zatrudnienia.
8) Dzieci, dla których wybrane przedszkole jest przedszkolem najbliższym miejscu zamieszkania.
9)Dzieci z rodziny, w której znajduje się rodzeństwo z orzeczoną znaczną
lub umiarkowaną niepełnosprawnością.
10)Dzieci uczęszczające wcześniej do żłobka.
11)Dzieci, dla których wybrane przedszkole jest przedszkolem najbliższym
miejscu pracy jednego z rodziców.
12)Dzieci z domu dziecka, rodzinnego domu dziecka.
13)Dzieci zmieniające placówkę z powodu zmiany miejsca zamieszkania.
14)Rodzeństwo dziecka zmieniającego placówkę z powodu zmiany miejsca zamieszkania.


VII PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECKA


§ 35

1. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo podczas pobytu w przedszkolu oraz
wszystkich zajęć organizowanych poza przedszkolem :
1) zapewnia stałą opiekę podczas pobytu dziecka w przedszkolu oraz zajęć
organizowanych poza terenem przedszkola,
2) uczy zasad bezpiecznego zachowania i przestrzegania higieny,
3) stwarza atmosferę akceptacji,
4) zapewnia organizację wycieczek zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Rodzice dzieci są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.
§ 36


1. Dziecko ma prawo do :
1) właściwie organizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczego i dydaktycznego, zgodnie z zasadami higieny pracy,
2) akceptacji i poszanowania godności osobistej,
3) wyboru form odpoczynku i zabawy, zdrowego żywienia,
4) życzliwego i podmiotowego traktowania,
5) otrzymywania pomocy dorosłych, opieki i ochrony,
6) aktywnego kształtowania własnej osobowości,
7) zabawy i wyboru partnera zabawy,
8) odpoczynku,
9) ochrony przed wszelkimi formami przemocy,
10) swobodnego wyrażania własnych poglądów, partnerskiej rozmowy na każdy temat.
2. Do obowiązków dziecka należy :
1) poszanowanie godności rówieśników i dorosłych,
2) uczenia się i przestrzegania reguł współżycia w grupie,
13) wykonywanie czynności samoobsługowych i porządkowych na miarę swoich możliwości.


§ 37


1. Dyrektor przedszkola może skreślić dziecko z listy wychowanków w przypadku :
1) nie uczęszczania dziecka do przedszkola przez miesiąc bez zgłoszenia przez rodziców przyczyn nieobecności,
2) nie uiszczenia przez rodziców (prawnych opiekunów) odpłatności za przedszkole przez okres ustalony przez organ prowadzący.VIII RODZICE

§ 38

Do podstawowych Obowiązków rodziców dziecka należy:
1) przestrzeganie niniejszego Statutu,
2) zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,
3) respektowanie uchwał rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjętych w ramach ich kompetencji,
4) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub przez upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,
5) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,
6) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu,
7) niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.
8) udzielania pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie,
9) zapewnienia dzieciom 6- letnim regularnego uczęszczania na zajęcia,

§ 39

1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.
2. Rodzice mają prawo do:
1) zapoznania się z programem dydaktyczno- wychowawczym oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju przedszkola i planów pracy w danym oddziale,
2) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,jego wychowania i rozwoju,
3) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, pedagoga i psychologa w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
4) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola,
5) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną.
6) udziału w zebraniach grupowych, zajeciach otwartych, uroczystościach i imprezach przedszkolnych, wycieczkach organizowanych przez przedszkole

§ 40

Za szczególne zaangażowanie we wspieranie pracy Przedszkola rodzice mogą otrzymać na zakończenie roku szkolnego list pochwalny, czy dyplom od dyrektora i Rady Rodziców.

§41

Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w przedszkolu 3 razy w roku szkolnym lub częściej – na wniosek rodziców lub nauczycieli
§ 42

Formy współpracy Przedszkola z rodzicami:
1) zebrania grupowe,
2) konsultacje i rozmowy indywidualne,
3) kąciki dla rodziców,
4) zajęcia otwarte,
5) uroczystości i imprezy przedszkolne.


IX GOSPODARKA FINANSOWA
§ 43

1. Dyrektor przedszkola odpowiada za opracowanie rocznych planów finansowych przedszkola i ich zatwierdzenie w terminie poprzedzającym okres ich obowiązywania.
2. W razie zastrzeżenia sobie, na mocy odrębnych przepisów, przez organ prowadzący przedszkole, dyrektor odpowiada za terminowe przedłożenie projektu rocznego planu finansowego tym organom do zatwierdzenia.
3. Do sporządzenia planu lub projektu planu, o którym mowa w pkt. 2, wyłączną odpowiedzialność przed organem prowadzącym przedszkole, ponosi Dyrektor. W opracowaniu projektu finansowego Dyrektorowi przedszkola mogą udzielić pomocy jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej: Gminny Zespół Oświaty Kocmyrzów- Luborzyca.
4. Zasady przewidziane w ust. 1 –3 stosuje się odpowiednio do wprowadzenia zmian w rocznym planie finansowym przedszkola.
5. Za prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej przez przedszkole wyłączną odpowiedzialność ponosi dyrektor przedszkola.
6. W ramach odpowiedzialności, o której mowa w ust.5 Dyrektor przedszkola odpowiada w szczególności za :
1) prawidłowe, tj. zgodne z przepisami rocznego planu finansowego gospodarowanie środkami finansowymi przedszkola,
2) dokonywanie wydatków w ramach podziałek klasyfikacyjnych obowiązującego planu finansowego i w kwotach nie przekraczających wysokości w nich przewidzianych,
3) terminowe rozliczenie za pomocą stosownych dokumentów z organem prowadzącym przedszkole z środków otrzymanych z budżetu tego organu,
4) stosowanie procedur przewidzianych w ustawie o zamówieniach publicznych przy zakupie towarów, usług i robót budowlanych ze środków budżetowych otrzymanych od organu prowadzącego przedszkole objętych rocznym planem finansowym przedszkola.
7. Dyrektor ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe rzetelne, celowe, oszczędne i efektywne gospodarowanie powierzonym mu w zarząd mieniem przedszkola.
8. W zakresie spraw, o których mowa w ust. 5 – 7 Dyrektor polega nadzorowi organu prowadzącemu przedszkole na zasadach wynikających z odrębnych przepisów.
9. Przedszkole może tworzyć środki specjalne, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.


X POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 44

1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 45

2. Rada Pedagogiczna Uchwałą Nr 2/2017z dnia 30 08 2017 roku zatwierdziła jednolity tekst Statutu po wprowadzonych zmianach.
Pieczęć przedszkola Podpis dyrektoraPrzedszkolowo.pl logo