REKRUTACJA 2020 / 2021SZANOWNI RODZICE !

Dyrektor Przedszkola Samorządowego
"Wesoła Gromadka" w Dojazdowie
ogłasza zapisy dzieci w wieku 3-6 lat do przedszkola
na rok szkolny 2020/2021

A oto

INSTRUKCJA DLA RODZICÓW DOTYCZACA REKRUTACJI
DO PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO "WESOŁA GROMADKA"
W DOJAZDOWIE NA ROK SZKOLNY 2020/2021  • Zapisy odbywają się w dniach: 16 marzec - 30 marzec 2020r. w kancelarii przedszkola w ustalonych poniżej terminach i godzinach.
  • System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru.
  • Do przedszkoli dzieci zapisywane są jeden raz na cały etap edukacji przedszkolnej w danej placówce. W kolejnych latach rodzice składają Deklaracje o kontynuacji edukacji przedszkolnej.
TERMINARZ REKRUTACJI
2 marzec – 13 marzec 2020r. - przyjmowanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021

16 marca – 30 marzec 2020 r. - składanie Wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola

20 kwietnia 2020 r. - ogłoszenie wyników naboru.
Listy dzieci zakwalifikowanych wywieszone są w placówce.


20 kwietnia – 30 kwietnia 2020r. podpisywanie umów.
Nie podpisanie umowy w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu. Rodzice dzieci kontynuujących mogą podpisać umowę w terminie wcześniejszym.


od 4 maja 2020 r rozpoczęcie rekrutacji uzupełniającej.

ZASADY REKRUTACJI

Zgodnie z art. 20c ust. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie Oświaty ( Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z póź. zm.) - do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.

KRYTERIA GŁÓWNE: ( I etap postępowania rekrutacyjnego)

1
Dziecko z rodziny wielodzietnej
2
Dziecko niepełnosprawne
3
Dziecko jednego rodzica niepełnosprawnego
4
Dziecko obojga rodziców niepełnosprawnych
5
Dziecko posiadające rodzeństwo niepełnosprawne
6
Dziecko objęte pieczą zastępczą
7
Dziecko, matki lub ojca samotnie je wychowującego


KRYTERIA DODATKOWE: ( II etap postępowania rekrutacyjnego )

1
Zameldowanie oraz zamieszkanie na terenie gminy Kocmyrzów Luborzyca obojga rodziców.

14


Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych o zameldowaniu na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca lub inny dokument urzędowy, Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych o wskazaniu w rozliczeniach podatku od osób fizycznych miejsca zamieszkania na terenie Gminy KocmyrzówLuborzyca za rok poprzedzający rok, w którym odbywa się rekrutacja.
2
Rodzice niezameldowani ale zamieszkujący na terenie Gminy Kocmyrzów Luborzyca
10
Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych o miejscu zamieszkania rodziców/ opiekunów prawnych i dziecka, Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych o wskazaniu w rozliczeniach podatku od osób fizycznych miejsca zamieszkania na terenie Gminy KocmyrzówLuborzyca za rok poprzedzający rok, w którym odbywa się rekrutacja.
3
Dzieci obojga rodziców pracujących ( w przypadku gdy jedno z rodziców pracuje dziecko otrzymuje 5 pkt)
10
Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu; zaświadczenie szkoły/uczelni o pobieraniu nauki w systemie stacjonarnym; wydruk z CEIDG/ informacja z KRS –o aktualnym prowadzeniu działalności gospodarczej
4
Dzieci mające w przedszkolu rodzeństwo
3
Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o kontunuowaniu przez rodzeństwo dziecka, wychowania przedszkolnego w roku szkolnym na który dokonywany jest nabór w Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 2 – Poz. 1606 tym samym przedszkolu
5
Dziecko trzyletnie i czteroletnie
12
Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola


Rodzina wielodzietna- oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.
Samotne wychowanie- oznacza wychowanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.Wnioski zapisu dziecka do przedszkola, druki oświadczeń będą wydawane w przedszkolu od 16 marca 2020r. w godz. 7.00- 17.00, oraz dostępne są do pobrania na stronie internetowej Przedszkola.

Składanie wniosków wyłącznie w kancelarii przedszkola:
poniedziałek 9.00- 16.00
wtorek 9.00 - 16.00
piątek 9.00- 12.00Poniżej znajduje się odnośnik do strony z plikami do pobrania:
KLIKNIJ TUTAJ


[p align=center]
138784-stopka1
[/p]

Przedszkolowo.pl logo