Regulamin -"Przedszkole dla każdego"

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020
Zadanie realizowane jest w ramach Projektu: ,,Przedszkole dla każdego”


REGULAMIN
rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Przedszkole dla każdego”

W RAMACH 10 OSI PRIORYTETOWEJ
WIEDZA I KOMPETENCJE
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020
DZIAŁANIE 10.1 ROZWÓJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO
PODDZIAŁANIE 10.1.1 WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE – ZIT


§ 1
Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady rekrutacji uczestników do projektu „Przedszkole dla każdego”, warunki organizacji zajęć, szkoleń oraz prawa i obowiązki uczestników projektu.

2. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach 10 osi priorytetowej wiedza i kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014-2020, działanie 10.1 rozwój kształcenia ogólnego, poddziałanie 10.1.2 wychowanie przedszkolne - ZIT

3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
a) „Projekcie” – należy przez to rozumieć projekt pt. „Przedszkole dla każdego”, realizowany przez Gminę Kocmyrzów-Luborzyca
b) „Regulaminie” – należy przez to rozumieć Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.
c) „Uczestniku projektu” - należy przez to rozumieć osobę bezpośrednio korzystającą
z udzielanego wsparcia.
4. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca poprzez utworzenie 75 nowych miejsc oraz poprawę jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozszerzenie oferty zajęć dodatkowych w Przedszkolu Samorządowym w Dojazdowie w okresie od 01.07.2017r do 31.10.2018 r
§ 2
Warunki rekrutacji

1. Projekt skierowany jest do następujących uczestników:
a) dzieci w wieku 3-5 lat
b) nauczyciele Przedszkola Samorządowego Wesoła Gromadka w Dojazdowie
2. Rekrutacja do nowych oddziałów Przedszkola Samorządowego Wesoła Gromadka w Dojazdowie odbędzie się na podstawie Ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw i ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe.Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020
Zadanie realizowane jest w ramach Projektu: ,,Przedszkole dla każdego”


3. Rekrutacja do zajęć dodatkowych odbędzie się we wrześniu 2017 r w Przedszkolu Samorządowym Wesoła Gromadka w Dojazdowie na podstawie kryteriów określonych w § 3.
4. Udział w zajęciach wymienionych w § 2 jest bezpłatny.
5. Osoba składająca deklarację uczestnictwa, zobowiązuje się do udziału w zajęciach oraz do nie przerwania uczestnictwa w projekcie bez uzasadnionych powodów.
6. Zajęcia zostaną przeprowadzone przez nauczycieli z odpowiednimi kwalifikacjami
i umiejętnościami.


§ 3
Kryteria rekrutacji do udziału w zajęciach dodatkowych

1. Kryteria rekrutacji na dodatkowe zajęcia edukacyjne:
1) dziecko uczęszczające do Przedszkola Samorządowego Wesoła Gromadka w Dojazdowie (kryterium dostępu)
2) kryteria selekcji:
a) niepełnosprawność (orzeczenie o niepełnosprawności) – 4 punkty
b) dziewczynka – 2 punkty
c) opis zainteresowań i uzdolnień w arkuszu obserwacji dziecka – 1 punkt
d) opinia lub orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej – 1 punkt
e) oświadczenie o trudnej sytuacji bytowej rodziny – 1 punkt
f) zaświadczenie lekarskie potwierdzające deficyt rozwojowy -1pkt
2. Kryteria rekrutacji do zadania doskonalenie nauczycieli:
1) nauczyciel/nauczycielka zatrudniony w Przedszkolu Samorządowym Wesoła Gromadka w Dojazdowie (kryterium dostępu)
2) kryteria selekcji:
a) niepełnosprawność – 5 punktów,
b) nauczyciel stażysta – 4 punkty,
c) kontraktowy – 3 punkty,
d) mianowany – 2 punkty,
e) dyplomowany – 1 punkt
2. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów o kolejności na liście zakwalifikowanych do danego zadania decyduje kolejność zgłoszeń.
3. W przypadku większej liczby zgłoszeń niż liczba miejsc utworzona będzie lista rezerwowa.
4. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie dorekrutowywani będą chętni według kolejności na liście rezerwowej.
5. Uczestnik projektu może wziąć udział w więcej niż jednej formie wsparcia o ile spełnia kryteria rekrutacji.
6. Okres udziału dziecka w projekcie może zawierać się w okresie od 01.09.2017 r do 31.08.2018 r.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020
Zadanie realizowane jest w ramach Projektu: ,,Przedszkole dla każdego”


§ 4
Zasady rekrutacji

1. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest czytelne wypełnienie i dostarczenie formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu wraz z załącznikami i złożenie go
w sekretariacie przedszkola lub szkoły do 22 września 2017r.
2. Przewiduje się przeprowadzenie rekrutacji uzupełniających w przypadku wystąpienia wolnych miejsc
3. Złożone deklaracje są zapisywane w rejestrze wg daty wpływu.
4.Wzór formularza zgłoszeniowego do projektu wraz z załącznikami stanowi zał. nr 1 do regulaminu.
5. Wzór formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami do pobrania w sekretariacie przedszkola lub szkoły.
6. Odrzucane będą osoby, które:
a) złożą formularz na innym niż określony w zał. 1 wzorze,
b) złożą niekompletne lub nieprawidłowe załączniki do formularza zgłoszeniowego,
c) nieczytelnie wypełnią formularz zgłoszeniowy.
7. O zakwalifikowaniu do uczestnictwa w projekcie decyduje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora Przedszkola Samorządowego Wesoła Gromadka w Dojazdowie
8. Lista osób biorących udział w poszczególnych zajęciach zostanie ogłoszona do dnia 29 września 2017r.
§ 7
Postanowienia końcowe

1. Osoba przystępująca do projektu wypełnia deklarację udziału wraz z oświadczeniem stanowiącymi załącznik nr 2 do regulaminu
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje realizator projektu – CZE w Kocmyrzowie, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi 10 osi priorytetowej wiedza i kompetencje regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014-2020 działanie 10.1 rozwój kształcenia ogólnego poddziałanie 10.1.1 wychowanie przedszkolne – ZIT
3. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej.
4. Regulamin obowiązuje w okresie od 01.09.2017r. do 31.08.2018r.
Przedszkolowo.pl logo