Zasady organizacji


1. Organem prowadzącym Przedszkole Samorządowe w Dojazdowie jest Gmina Kocmyrzów - Luborzyca. Nadzór pedagogiczny sprawuje Małopolski Kurator Oświaty.

 • Przedszkole czynne jest w godzinach od 6.30 do 17.00.
 • Do przedszkola przyjmowane są dzieci 0d 2,5 lat (jeśli jest nadmiar wolnych miejsc) do 6 lat,
 • Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział, obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
2. Czas pracy przedszkola w ciągu roku wynosi:

 • 10 miesięcy.
 • Podczas 7 - tygodniowej przerwy letniej (wakacji), rodzice zapewniają opiekę dzieciom we własnym zakresie; na wniosek rodziców dyrektor może zorganizować wakacyjny dyżur przedszkola.
 • Czas pracy przedszkola w tygodniu wynosi pięć dni.
 • Czas pracy w ciągu dnia wynosi 10 godzin.3. Zasady korzystania z wyżywienia i wnoszenia opłat za usługi świadczone przez przedszkole:

 • Dzieci uczęszczające do przedszkola mają prawo do korzystania z 3 posiłków: śniadanie, obiad, podwieczorek;
 • Śniadanie i podwieczorek przygotowuje kuchnia Przedszkola, natomiast obiad serwowany jest przez firmę cateringową, która zostaje wybrana drogą przetargu
 • Opłaty za dzienne wyżywienie nie pobiera się w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu. Jednakże obiad jest zamawiany dla dzieci , które są przyprowadzane do przedszkola do godziny 9.00. W przypadku jednorazowego przyprowadzenia dziecka później, prosimy o telefon do godz.9.00 w celu zamówienia dla niego obiadu.
 • W ramach 5 godzin Podstawy Programowej (od godz. 9:00-14:00) dziecko może korzystać z usług Przedszkola nieodpłatnie. Natomiast kwota za każdą godzinę poza Podstawą Programową wynosi 1 zł
 • Termin uiszczania opłat za przedszkole upływa 10 - go każdego miesiąca
 • Zasady odpłatności za usługi świadczone przez przedszkole określa umowa zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem (prawnym opiekunem)
 • Szczegółową organizację w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
 • Praca wychowawczo - dydaktyczna realizowana jest na podstawie aktualnego programu wybranego z zestawu programów dla przedszkoli zatwierdzonych przez MEN
 • Organizację pracy w ciągu dnia określają ramowe rozkłady dnia dla poszczególnych grup, ustalone z uwzględnieniem wymagań zdrowia i higieny.
 • Przedszkole zapewnia dzieciom właściwe warunki wypoczynku, zdrowia i bezpieczeństwa;
 • Pracę wychowawczo - dydaktyczną z dziećmi organizuje się w oparciu o roczny plan pracy przedszkola. Nauczyciele opracowują miesięczne plany pracy, w których uwzględniają zajęcia organizowane z dziećmi (bloki zajęć), zabawy, spacery, wycieczki, pracę indywidualną z dzieckiem, kontakty z rodzicami.

Przedszkolowo.pl logo