Misja Przedszkola


Misją naszego Przedszkola jest zapewnienie dzieciom najwyższej jakości opieki, bezpieczeństwa, wszechstronnego, harmonijnego rozwoju oraz wychowanie
w poczuciu takich wartości, jak: miłość, przyjaźń, tolerancja, dobro i piękno.Każde dziecko otoczone jest życzliwą, fachową opieką nauczycieli i pracowników Przedszkola, którzy współpracują z rodzicami wspierając ich w wychowaniu
i zapewnieniu warunków do prawidłowego rozwoju dzieci.

Szanując godność każdego dziecka, jego potrzeby, zainteresowania i zdolności, wspomagamy ich intelektualny, emocjonalno – społeczny i fizyczny rozwój.

Wskazujemy dzieciom sposoby i zachęcamy do samodzielnego poszukiwania i zdobywania wiedzy. Stwarzamy warunki do nabywania nowych umiejętności w drodze wielozmysłowego poznawania świata. Dzieci mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań muzycznych, plastycznych, czy językowych.

Wychowujemy dzieci w duchu patriotycznym, uczymy poczucia tożsamości kulturowej
i narodowej. Wzmacniamy poczucie wiary we własne siły i zachęcamy do prezentacji swoich umiejętności.

Dbamy o dobre przygotowanie do nowych ról społecznych w życiu, a zwłaszcza roli ucznia. Konsultacje z nauczycielami szkoły i rodzicami, pomagają nam w ustaleniu prawidłowych kierunków pracy nad oceną i wyrobieniem u dzieci gotowości szkolnej.

Życzliwa, mądra współpraca środowisk wychowawczych pomaga w kształtowaniu u naszych podopiecznych świadomości własnych praw i obowiązków, szacunku do samego siebie i innych. Uczy zachowań zgodnych z obowiązującymi normami.

Kompetentne i kreatywne grono pedagogiczne poszerza wiedzę i doskonali umiejętności, które wykorzystuje w pracy z dziećmi organizując zabawę i całodzienny pobyt dziecka w przedszkolu, bowiem pamięta, że...
„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat!”

Przedszkolowo.pl logo