LOGOPEDIA


W naszym przedszkolu dzieci mają zapewnioną fachową pomoc logopedyczną.Terapię logopedyczną prowadzi logopeda który :
  • w porozumieniu z nauczycielkami grup dokonuje wyboru dzieci wymagających terapii,
  • dzieci te poddaje diagnozie logopedycznej obejmującej badanie mowy, funkcji słuchowych , oraz motoryki artykulacyjnej,
  • prowadzi zajęcia terapeutyczne indywidualnie i w grupach 2 - 3 - osobowych,
  • przekazuje rodzicom informacje o postępach dziecka,
  • opracowuje zestawy ćwiczeń do pracy z dzieckiem w domu.


Uczestnictwo dzieci w formach wymienionych trwa do czasu zlikwidowania opóźnień w przyswajaniu zadań programowych lub złagodzeniu bądź wyeliminowaniu zaburzeń stanowiących powód objęcia dziecka daną formą pomocy.


ORGANIZACJA ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH:
Wymiar godzin przeznaczonych na zajęcia logopedyczne w przedszkolu to 4 godz./ tydzień.

Zajęcia organizowane są w pierwszej kolejności dla dzieci posiadających orzeczenia z PPP o potrzebie zajęć dodatkowych, lub w oparciu o opinię psychologiczną.

Dla pozostałych dzieci na początku roku szkolnego w przedszkolu przeprowadzane są
badania przesiewowe, których celem jest ustalenie aktualnego poziomu rozwoju mowy dzieci.

Na podstawie wyników badań przesiewowych zostaje ustalona lista dzieci, które mają
największe trudności w zakresie rozwoju mowy i powinny uczestniczyć w zajęciach
logopedycznych.

Zajęcia logopedyczne prowadzone są indywidualnie lub zespołowo w zależności od rodzaju i stopnia nasilenia zaburzeń.

Dla pozostałych dzieci każdy nauczyciel w grupie organizuje ćwiczenia i zabawy
usprawniające narządy mowy.

Przedszkolowo.pl logo